ข้อมูลหน่วยงาน

ปณิธาน
เราจะทำงานด้านการจัดการข้อมูลของมหาวิทยาลัยอย่างดีที่สุด ตามพระบรมราโชวาทที่ว่า
“...ทำงานทำการในหน้าที่ฐานะของแต่ละคนที่จะต้องทำ ให้ทำอย่างดีๆ ทำเรื่อยไป ไม่ใช่ทำอย่างที่จะอยากเด่น ทำดีเด่นไม่ใช่อยากดีเด่น ทำได้ดีแล้วก็จะดีเด่นเอง ไม่ใช่ว่าจุดประสงค์ที่จะทำเพื่อให้ดีเด่น ทำเพื่อให้ดีเรื่อยๆ ทำหน้าที่ที่มีให้สำเร็จ แต่ไม่ใช่จุดประสงค์ที่จะดีเด่น ก็อย่างที่ว่า ไม่ใช่ทำเพื่อดัง แต่ว่าถ้าต้องการจะดังเมื่อไหร่ก็จะดังเองแล้วดังดีด้วยไพเราะไม่ใช่ดังอย่างน่ารำคาญหรือน่าเกลียด..”


วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและสอดประสานกัน


พันธกิจ

  1. วางแผน ดูแล และพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการและการประเมินคุณภาพการศึกษา
  2. จัดทำเว็บไซต์ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี ข้อมูลถูกต้อง และมีระบบบริหารจัดการที่ดี
  3. บริหารจัดการและส่งเสริมการใช้งาน Google Apps for Education ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ
  4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านระบบสารสนเทศ