บุคลากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  อึ้งวณิชยพันธ์
รักษาการแทน หัวหน้าหน่วยจัดการสารสนเทศ

ฝ่ายจัดการระบบ

 

นายศรัณย์กร  หิรัญพลกฤษฏิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

อีเมล: sarankon.hir@mfu.ac.th
โทรศัพท์: 6532

 

นางสาวจิราพรรณ  ตันลือ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

อีเมล: jirapan.tun@mfu.ac.th
โทรศัพท์: 6532

ฝ่ายจัดการเนื้อหาและภาพลักษณ์

 

นายเจริญศักดิ์  วางวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหาร

อีเมล: jarernsak.wan@mfu.ac.th
โทรศัพท์: 6533

ฝ่ายจัดการทั่วไป

 

นางสาวเกสรา  วงค์สารภี
พนักงานธุรการ

อีเมล: kaesara.won@mfu.ac.th
โทรศัพท์: 7141