ติดต่อเรา

หน่วยจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Information management Unit, Mae Fah Luang University

C1 108 อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

ติดต่อ
ธุรการ: โทรศัพท์. 0 5394 7141 อีเมล: imu@mfu.ac.th
MFU mail, Lamduan mail: โทรศัพท์. 0 5391 6532 อีเมล: admin@mfu.ac.th
เว็บไซต์: โทรศัพท์. 0 5391 6533 อีเมล: web@mfu.ac.th