Google มีนโยบายในการปิดการใช้งานการบันทึกการประชุมใน Google Meet

Category: imu-ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยจัดการสารสนเทศ ขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทุกท่านทราบว่า ทาง Google มีนโยบายในการปิดการใช้งานการบันทึกการประชุมใน Google Meet สำหรับสิทธิการใช้งานแบบ Education Fundamental ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานในฟังก์ชั่นดังกล่าวได้

หากท่านต้องการใช้งานการบันทึกการประชุมให้ท่านดำเนินการอัพเกรดบัญชีแบบชั่วคราวเป็น Google Education Plus โดยสามารถทำการ Upgrade ตาม Link นี้ bit.ly/upgradeMFUmail

| writer Jarernsak Wangwong |