หน่วยจัดการสารสนเทศ จัดกิจกรรมระดมสมองความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในหน่วยงาน

Category: imu-ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (29 มี.ค. 65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยจัดการสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงาน จัดกิจกรรมระดมสมองความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในหน่วยงาน นอกจากนี้ นางสาวเกสรา  วงค์สารภี พนักงานธุรการ ได้อธิบายแนวทางการเบิก-จ่าย ครุภัณฑ์สำนักงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเบิกครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานในหน่วยงานด้วย

| writer Jarernsak Wangwong |