ขอจัดทำเว็บไซต์ใหม่

 

ขั้นตอนการขอทำเว็บไซต์ใหม่

  1. หน่วยงาน/สำนักวิชา ส่งบันทึกข้อความขอจัดทำเว็บไซต์ (ตัวอย่างบันทึกข้อความ)
  2. หน่วยจัดการสารสนเทศ เชิญประชุมการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อแจ้งแผนการจัดทำเว็บไซต์

แผนการจัดทำเว็บไซต์

จัดทำแผนผังเว็บไซต์ 5 วันทำการ
หน่วยงานพิจารณาแผนผังเว็บไซต์ 3 วันทำการ
ขอโดเมนเว็บไซต์ 3 วันทำการ
ออกแบบตัวอย่างเว็บไซต์แบบ Wireframe 5-10 วันทำการ
หน่วยงานพิจารณาการออกแบบ Wireframe 5 วันทำการ
แก้ไขการออกแบบ Wireframe 3-5 วันทำการ
วางโครงสร้างเว็บไซต์ตามแผนผังเว็บไซต์และตัวอย่างการออกแบบ Wireframe 5-7 วันทำการ
ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ตาม Wireframe 3-5 วันทำการ
หน่วยงานพิจารณารูปแบบเว็บไซต์ 3 วันทำการ
แก้ไขรูปแบบเว็บไซต์ 5-10 วันทำการ
เพิ่มข้อมูลบนเว็บไซต์ 20-30 วันทำการ
หน่วยงานพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลครั้งที่ 1 10 วันทำการ
แก้ไขข้อมูลตามแจ้ง ครั้งที่ 1 5-10 วันทำการ
หน่วยงานพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลครั้งที่ 2 (ถ้ามี) 5 วันทำการ
แก้ไขข้อมูลตามแจ้ง ครั้งที่ 2 (ถ้ามี) 5-10 วันทำการ
สอนการใช้งานระบบ 1 วันทำการ
นัดส่งมอบ / หน่วยงานแจ้งความพร้อมใช้งานเว็บไซต์ -