ขอจัดทำเว็บไซต์ใหม่

 

ขั้นตอนการขอทำเว็บไซต์ใหม่

  1. หน่วยงาน/สำนักวิชา ส่งบันทึกข้อความขอจัดทำเว็บไซต์ (ตัวอย่างบันทึกข้อความ)
  2. หน่วยจัดการสารสนเทศ เชิญประชุมการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อแจ้งแผนการจัดทำเว็บไซต์

แผนการจัดทำเว็บไซต์

จัดทำแผนผังเว็บไซต์5 วันทำการ
หน่วยงานพิจารณาแผนผังเว็บไซต์3 วันทำการ
ขอโดเมนเว็บไซต์3 วันทำการ
ออกแบบตัวอย่างเว็บไซต์แบบ Wireframe5-10 วันทำการ
หน่วยงานพิจารณาการออกแบบ Wireframe5 วันทำการ
แก้ไขการออกแบบ Wireframe3-5 วันทำการ
วางโครงสร้างเว็บไซต์ตามแผนผังเว็บไซต์และตัวอย่างการออกแบบ Wireframe5-7 วันทำการ
ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ตาม Wireframe3-5 วันทำการ
หน่วยงานพิจารณารูปแบบเว็บไซต์3 วันทำการ
แก้ไขรูปแบบเว็บไซต์5-10 วันทำการ
เพิ่มข้อมูลบนเว็บไซต์20-30 วันทำการ
หน่วยงานพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลครั้งที่ 110 วันทำการ
แก้ไขข้อมูลตามแจ้ง ครั้งที่ 15-10 วันทำการ
หน่วยงานพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลครั้งที่ 2 (ถ้ามี)5 วันทำการ
แก้ไขข้อมูลตามแจ้ง ครั้งที่ 2 (ถ้ามี)5-10 วันทำการ
สอนการใช้งานระบบ1 วันทำการ
นัดส่งมอบ / หน่วยงานแจ้งความพร้อมใช้งานเว็บไซต์-